Friday, October 24, 2008

bab mad al qasr

Mad pada bahasa: Maknanya tambah.
Mad pada istilah : Memanjangkan suara dengan huruf mad ketika bertemu
hamzah atau sukun.


١) إذا ألف أو ياؤها بعد كسرة أو الواو عن ضم لقي الهمز طولا
Huruf mad ada 3 , iaitu:

1) Alif sakinah sebelumnya berbaris fathah.
2) Wau sakinah sebelumnya berbaris dhommah.
3) Ya’ sakinah sebelumnya berbaris kasrah.

Mad terbahagi kepada dua bahagian:

1) Mad Asli
2) Mad Far’ie
* Mad asli ialah mad tabi’e yang tidak berhimpun di atas sebab hamzah atau sukun.
* Kadar mad dua harkat.
* Dinamakan mad asli dengan mad tabi’e kerana mad tabi’e seakan asli sempurna tidak terdapat penambahan padanya dan tidak terdapat pengurangan darinya.

Mad Far’ie: iaitu mad yang berhimpun atas sebab hamzah atau sukun.

* Mad Far’ie yang bertemu dengan hamzah,baginya 3 bahagian iaitu:
1) Mad Munfasil ( jaiz )
=> Huruf Mad pada akhir kalimah pertama dan hamzah pada permulaan yang kalimah
kedua.
=> Hukum mad munfasil harus mad (6 harakat)٢) فإن ينفصل فاقصر بارده طالبا بخلفهما يرويك درا ومخضلا
Mazhab qura’ pada Mad Munfasil.
ü Nama imam
i. Qalun dan Duri Abi Amru ( qosor 2 harkat dan tawassut 4 harkat )
ii. Susi dan Ibnu Kasir ( qasar 2 harkat,qaulan wahidan)
iii. Warsh & hamzah ( 6 harkat )
iv. Baki qura’ : Ibnu Amir,Asim & Kisaie ( tawassut dengan kadar 4 atau 5 harkat )

2) Mad muttasil ( wajib)

* Iaitu datang huruf mad dan hamzah dalam satu kalimah .
* Hukumnya wajib mad .

٣) كجيء وعن سوء وشاء اتصاله ومفصوله في أمها أمره إلى

Mazhab qura’pada mad muttasil 2 keadaan iaitu:

i . Warsh & Hamzah ( mad panjang 6 harkat )
ii. Baki qura’ ( tawassut 4 & 5 harkat )

Bahagian ke-3 daripada mad yang bertemu dengan hamzah iaitu:

3) Mad badal ( ganti )

* Dinamakan dengan mad badal kerana asal kalimah dengan 2 hamzah yang pertama
berbaris dan yang kedua sukun serta ditukar yang kedua mengikut baris pertama.
* Hukumnya harus mad .
* Bagi setiap qura’ membaca dengan kadar dua harkat kecuali ditambah daripada
Ahli Adak dari warsh , mad panjang dengan 6 harkat dan pertengahan 4 harkat.

Mad badal bagi warsh 3 wajah :
* Qosor ( 2 harkat ) .
* Tawassut ( 4 harkat ) .
* Mad ( 6 harkat ) .٤) وما بعد همز ثابت أو مغير فقصر وقد يروى لورش مطولا ووسطه قوم

→ Tarqiq 2 , 4 atau 6 harkat . (( فتلقى ءادم))
→ Tashil baina baina 2 , 4 atau 6 harkat . (( جآء ءال فرعون))
→ Ibdal 2 , 4 atau 6 harkat . (( هؤلآء ءالهة))
→ Naqol 2 , 4 atau 6 harkat . (( وللأخرة خيرلك من الأولى ))

* Asalnya 3 iaitu:
1. Sukun sahih sebelum hamzah dalam satu kalimah . (( مسئولا القرآن - ))
2. Alif yang selepas hamzah di tukar dari tanwin pada waqaf . (( دعاء - نداء - فداء))
3. Datang huruf mad selepas hamzah wasol . (( ايذن لي - ايت بقرآن - اوتمن أمانته ))
2 kalimah yang dikecualikan:
→ 1) ( يؤاخذكم ) ada pendapat kata kalimah ini boleh baca dengan 2 harkat qaulan
wahidan . Dan ada matan membawa maksud terdapat 2 wajah .
→ 2) ( اسرائيل ) ketika mana datang dalam al-Quran pada ya’ selepas hamzah 2 harkat
qaulan wahidan ,kecuali ketika waqaf harus hukumnya mad arid lissukun dan khilaf
bagi Warsh pada 2 kalimah.

الأن dalam surah yunus , padanya daripada 2 wajah:

* 2 harkat sahaja pada alif selepas lam.
* Badal - 2 harkat
- 4 harkat
- 6 harkat

٩) وعن كلهم بالمد ما قبل ساكن وعند سكون الوقف وجهان أصلا

Mad Farie iaitu bertemu sukun pada 2 bahagian:
1. sukun asli
2. sukun mendatang

1. Sukun Asli :

* Sukun asli iaitu yang terdapat pada wasol dan waqaf .
* Berkata qura’: mad dengan sebab mad lazim , mad sebelumnya sukun.
* Mad lazim terbahagi kepada 2 bahagian iaitu:
i. Kalimi
ii. Harfi
i. Kalimi :

* Kalimi iaitu datang selepas huruf mad sukun lazim ketika wasol dan waqaf
dalam satu kalimah.
* Kalimi terbahagi kepada 2 iaitu:
1) Musaqal : Apabila datang selepas huruf mad , huruf bertasydid . ( ولا ا لضا لين )
2) Mukhaffaf : Apabila datang selepas huruf mad sukun sahaja( آلآن ) pada surah Yunus . Pada kalimah محيايْ ) (ketika sukun ya’ di akhirnya.
* hukum kedua-duanya 6 harkat ketika wasol dan waqaf bagi semua qura’ .
2. Sukun Mendatang :
* Sukun mendatang daripada mad farie berhimpun atas sukun iaitu sukun
mendatang ketika waqof .
* Terdapat dua wajah ketika waqaf :
i. Tawassut ( 4 harkat )
ii. Mad ( 6 harkat )
* Tidak di sebut qosor ( 2 harkat ) kerana disabitkan ketika wasal dan waqaf , bagi
setiap qura’ ma’lumnya baginya mad a’rid lissukun padanya ada 3 wajah iaitu:
i. Qosor ( 2 harakat )
ii. Tawassut ( 4 harakat )
iii. Mad ( 6 harakat )
* Khilaf ketika raum dan ishmam .

Mad kerana sukun pada huruf pembukaan surah iaitu mad lazim harfi:
§ Berlaku apabila huruf hijaiyah 3 huruf dan ditengahnya ada huruf mad .
Mad panjang 6 harkat .

ii. Harfi :

1) Musaqal : Datang selepas huruf mad huruf bertashdid . ( الم )
2) Muqaffaf : Datang selepas huruf mad huruf sukun sahaja . ن ) )
* Huruf ain pada awal surah Maryam ) كهيعص ) ,awal surah as syura (حم عسق ) terdapat dua wajah iaitu :
i. Tawassut ( 4 harkat ) kerana huruf ain itu huruf lin .
ii. Mad ( 6 harkat ) yang lebih afdal dari tawassut ( bagi
semua qura’.

Mad lin
* Hukum mad lin 2 jenis:
1. Mad lin berhamzah .
2. Mad lin tanpa hamzah .

1. Mad lin berhamzah : iaitu datang ya’ atau wau sukun,sebelumnya huruf yang
berbaris fathah dan selepasnya hamzah ( كهيئة , سؤة, شيأ )

→ Bagi Warsh 2 wajah :
1. Tawassut dengan kadar 4 harkat
2. Mad panjang dengan kadar 6 harkat ketika wasol dan waqaf .

→ Bagi baki qura’ pada mad lin berhamzah dengan syarat hamzah akhir kalimah seperti (دائرة السوء – شي ( ketika waqof 2 wajah:
1. Mad panjang ( 6 harkat )
2. Tawassut ( 4 harkat )

→ Bagi mereka wajah ke-3 pertengahan mad iaitu qosor dengan kadar 2 harkat .

→ Bagi warsh bukan pada hamzah :
* Bersepakat Warsh dan bagi qura’ ketika waqaf pada mad lin tanpa hamzah.
· Qosor ( 2 harkat )
· Tawassut ( 4 harkat )
· Mad ( 6 harkat )
→ Khilaf daripada qura dan Warsh pada wau (سوءات)
بدت لهما سواء تهما - يوري سوءتكم )) ((
→ Ringkaskan pada (( سوءات )) bagi Warsh di atas ialah :
i. Qosor wau serta qosor badal dengan kadar dua harkat .
ii. Qosor wau serta pertengahan badal dengan kadar empat harkat .
iii. Qosor wau serta mad badal dengan kadar enam harkat .
iv. Pertengahan wau serta pertengahan badal dengan kadar empat harkat .

→ Ahli qura’ dan Warsh bersepakat dengan mengqosorkan wau pertama yang
selepas mim pada ( الموءودة ) pada surah At takwir , dengan kadar dua harkat bagi
Warsh .
→ Qosor wau موئلا )) pada surah al-kahfi .
→ Maksud dengan qosor wau pada tiga kalimah iniموئلا - الموءودة – سوءات ) ) iaitu
menyebut dengan wau selain mad mutlak seperti menyebut dengan wau ( فوقكم ) .


??? ???????? ?? ????

١) وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما ونبذات الفتح خلف لتجملا

* Apabila terkumpul 2 hamzah Qoto’ dalam satu kalimah seperti ( ءأنذرتهم – أؤنبئكم - أئذا ) maka Warsh akan membaca dengan tashil pada huruf hamzah yang kedua .
* Ahli-ahli sama : Nafi’,Ibnu Kasir dan Abu Amru mentashilkan hamzah kedua diantara
hamzah dan diantara huruf barisnya.
· Fathah tashil antara hamzah dan alif - ءأنذرتهم
· Kasrah tashil antara hamzah dan ya’ - أئذا
· Domah tashil antara hamzah dan wau - أؤنبئكم
* Kilaf Hisyam ketika kedua-duanya fathah dibaca 2 wajah :
i. Tashil
ii. Tahqiq
٢) وقل ألفا عن أهل مصر تبدلت ل(ورش) وفى بغداد يروى مسهلا
* Apabila bertemu dua huruf hamzah Qoto’ yang sama barisnya dalam dua kalimah , maka Warsh akan membacanya dengan 2 cara iatu:
1. Warsh akan mentashilkan huruf hamzah Qoto’ yang kedua :
Contohnya : (( جاء أمرنا ) , ( أولياء أولئك ) , ( على البغاء إن أردن
2. Bacaan yang kedua pula,Warsh akan mentahqiqkan huruf hamzah yang pertama dan mengibdalkan huruf hamzah yang kedua.Sekiranya huruf yang ketiga berbaris sukun seperti pada kalimah (جاء أمرنا ) iaitu huruf “mim “ nya sukun,maka madnya diibdalkan dengan 6 harkat.Tetapi jika huruf yang ketiga berbaris seperti pada kalimah ( أولياء أولئك ) iaitu huruf “lam”nya berbaris,maka madnya diibdalkan dengan 2 harkat sahaja.
* Bacaan baki qura’ dengan tahqiq kedua-dua hamzah pada 3 jenis.
* Hamzah,Kisaie dan Syu’bah mentahqiqkan hamzah kedua pada lafaz (ءاعجمي وعربي) pada surah fussilat.
* Hisyam menggugurkan hamzah pertama pada lafaz (أعجمي وعربي).
* Baki qura’ iaitu Nafi’,Ibnu Kasir,Abu Amru,Ibnu Zakuan dan Hafz mentahqiqkan yang pertama dan mentashilkan yang kedua .
*Warsh mengibdalkan huruf hamzah kedua , madnya 6 harkat .
وهمزة أذهبتم في الأحقاف شف بأخرى كما دامت وصالا موصلا (٤
* Ibnu Amir,Ibnu Kasir menambahkan hamzah pada lafaz (( طيبتكم أذهبتم )) pada surah Al-Ahqaf menjadi ((ءأذهبتم )) pada mazhab qura’ berikut :
i. Qura’ Ibnu Kasir 2 hamzah, mentahqiq hamzah yang pertama dan mentashilkan hamzah yang kedua.
ii. Hisyam diriwayatkan 2 hamzah, mentahqiqkan yang pertama
mentashilkan yang kedua atau mentahqiqkan.
iii. Ibnu Zakuan diriwayatkan 2 hamzah, mentahqiq kedua-duanya.
iv. Baki Qura’ mentahqiq dengan satu hamzah.
٥) وفي نون في أن كان شفع حمزة وشعبة أيضا والدمشقي مسهلا
* Hamzah,Syuh’bah dan Ibnu Amir tambah hamzah kedua pada kalimah كان )) ءأن (( pada surah Al-Qalam .
* Ibnu Amir membaca dengan mentashil yang kedua .
* Mazhab Qura’ pada )) (( أن كان ذا مال وبنين seperti berikut:
i. Qura’ Hamzah dan Syu’bah mentahqiq 2 hamzah pada kedua-duanya.
ii. Qura’ Ibnu Amir mentahqiq 2 hamzah yang pertama dan mentashil yang kedua.
Baki qura’ bacaan dengan satu kalimah.

٦) وفي آل عمران عن ابن كثيرهم يشفع أن يؤتى إلى ما تسهلا

* Ibnu Kasir menambah hamzah pada يؤتى ما أوتيتم )) (( أن pada surah Al-Imran menjadi kalimah dengan 2 hamzah أن يؤتى ما أوتيم )) ((ء dengan mentahqiq hamzah yang pertama dan mentashil yang kedua .
* Baki qura’ bacaan dengan satu hamzah .

BAB HAMZAH DALAM SATU KALIMAH
وتسهيل أخرى همزتين بكلمة سما ونبدات الفتح خلف لتجملا
-Pada satu kalimah yang mempunyai dua huruf hamzah Qoto’ seperti(ءأنذرتهم,أءنبءكم,أئذا)maka Warsh akan membaca dengan tashil pada huruf hamzah yang kedua.
-Ahli-ahli sama:Nafi’,Ibnu Kasir dan Amru mentashilkan hamzah kedua diantara hamzah dan diantara huruf barisnya.
· Fathah tashil antara hamzah dan alif-ءأنذرتهم
· Kasrah tashil antara hamzah dan ya’-أئذا
· Domah tashil antara hamzah dan wau-أؤنبئكم
-Kilaf Hisyam ketika kedua-duanya fathah dibaca 2 wajah:
I. Tashil
II. Tahqiq
وقل الفا عن اهل مصر تبلت ل(ورش) وفى بغداد يروى مسلا
-Apabila bertemu dua huruf hamzah Qoto’ yang sama barisnya dalam dua kalimah,maka Warsh akan membacanya dengan 2 cara iatu:
1.Warsh akan mentashilkan huruf hamzah Qoto’ yang ketua:
Contohnya:((جاءأمرنا) (أوليا أولئك)(على البغاء ان
2.Bacaan yang kedua pula,Warsh akan mentahqiqkan huruf hamzah yang pertama dan mengibdalkan huruf hamzah yang kedua.Sekiranya huruf yang ketiga berbaris sukun seperti pada kalimah جاء أمرنا iaitu huruf “mim “ nya sukun,maka madnya diibdalkan dengan 6 harkat.Tetapi jika huruf yang ketiga berbaris seperti pada kalimah أوليأ أولئك iaitu huruf “lam”nya berbaris,maka madnya diibdalkan dengan 2 harkat sahaja.
-Bacaan baki qura’ dengan tahqiq kedua-dua hamzah pada 3 jenis.
-Hamzah,Kisaie dan Syuhbah mentahqiqkan hamzah kedua pada lafaz وعربىءاعجمى pada surah fussilat.
-Hisyam menggugurkan hamzah pertama pada lafaz وعربى أعجمنى
-Baki qura’ iaitu Nafi’,Ibnu Kasir,Abu Amru,Ibnu Zakuan dan Hafz mentahqiqkan yang pertama dan mentashilkan yang kedua.
-Ibnu Amir,Ibnu Kasir menambah hamzah pada lafaz طيبتكم أذهبتم pada surah Al-Ahkaf menjadi ءأذهبتم pada mazhab qura’ berikut:
I. Qura’ Ibnu Kasir mentahqiq hamzah yang pertama dan mentashilkan hamzah yang kedua.
II. Hisyam diriwayatkan 2 hamzah mentahqiq yang pertama dan mentashil yang kedua atau mentahqiq.
III. Ibnu Zakuan diriwayatkan 2 hamzah mentahqiq kedua-duanya.
IV. Baki Qura’ mentahqiq dengan satu hamzah.
-Hamzah,Syuhbah dan Ibnu Amir pada kalimah كان ءأنpada surah Al-Qalam
*Ibnu Amir mentashil yang kedua.
*Mazhab Qura’ pada كان ذا مال وببنينانseperti berikut:
I. Qura’ Hamzah dan Syuhbah mentahqiq 2 hamzah pada kedua-duanya.
II. Qura’ Ibnu Amir mentahqiq 2 hamzah yang pertama dan mentashil yang kedua.
III. Baki qura’ bacaan dengan satu kalimah.
Ibnu Kasir menambah hamzah pada يؤتي ما أوتيتم أنpada surah Al-Imran menjadi kalimah dengan 2 hamzah أن يؤتيء dengan mentahqiq hamzah yang pertama dan mentashil yang kedua.
-Baki qura’ bacaan dengan satu hamzah.
-Lafaz ءآمنتم pada 3 surah:
I. قال فرعون ءامنتم به: pada surah Al-A’raf.
II. قال ءامنتم له : pada surah Taha dan surah As-Syuarak.


BAB MAD QOSOR
=>Mad pada bahasa maknanya tambah.
Mad pada istilah ialah memanjangkan suara dengan huruf mad ketika bertemu hamzah atau sukun.

Huruf mad ada 3,iaitu:
1) Alif sakinah sebelumnya fathah.
2) Wau sakinah sebelumnya ada hamzah.
3) Ya sakinah sebelumnya kasrah.

Mad terbahagi kepada dua bahagian:
1) Mad ASli
2) Mad Far’ie
Mad asli iaitu mad tabi’e yang tidak berhimpun di atas sebab hamzah atau sukun.

Kadar mad dua harkat .

Dinamakan tabi’e kerana seakan asli sempurna tidak terdapatpenambahan padanya dan tidak terdapat kekurangan padanya

Mad Far’ie iaitu yang berhimpun atas sebab hamzah atau sukun.
Mad Far’ie yang bertemu dengan hamzah,baginya 3 bahagian iaitu:
Mad Munfasil
Huruf Mad pada akhir kalimah pertama dan hamzah pada permulaan kalimah kedua.
Hukum mad munfasil harus mad (6 harakat)
Mazhab qura’ pada Mad Munfasil.
ü Nama imam
i. Qalun dan Duri Abu Amru
ii. Susi dan Ibnu Kasir (qasar 2 harakat,qaulan wahidan)
iii. Warsh & Ibnu Kasir baki qura’ iaitu 6 harkat
iv. Amir,Asim & Kisaie(tasawwut dengan kadar 4 dan 5 harkat)

Mad wajib muttasil(wajib)
*Iaitu datang huruf mad dan hamzah dalam satu kalimah
*Hukumnya wajib mad(6 harkat)

Mazhab qura’pada mad muttasil 2 keadaan iaitu:
*Warsh & Hamzah (mad panjang 6 harkat)
*Baki qura’(tasawwut 4 & 5 harkat)

Bhagian ke-3 daripada mad yang bertemu dengan hamzah iaitu:

Mad badal:
*Dinamakan dengan mad badal kerana asal kalimah dengan 2 hamzah yang pertama
berbaris dan yang kedua sukun dan ditukar yang kedua mengikut baris pertama.
*Bagi setiap qura’dibaca 2 harkat dengan kadar dua harkat kecuali ditambah daripada
ahli iaitu warsh,mad panjang dengan 6 harkat dan pertengahan 2 harkat.

Mad badal bagi warsh 3 wajah:
*pendek 2 harkat
*pertengahan 4 harkat
*mad 6 harkat.

فتلقى ءادم- tarqiq 2,4 atau 6 harkat
جاء ءال فرعون- tashil baina baina 2,4 atau 6 harkat
هؤلاء ءالهة- ibdal 2,4 atau 6 harkat
وللأخرة خير لك من الأولى- naqol 2,4 atau 6 harkat

Asalnya 3 iaitu:
1.sukun sahih sebelum hamzah dalam satu kalimah القران
2.Alif yang selepas hamzah di tukar keoada tanwin pada waqaf دعاء
3.Datang huruf mad selepas hamzah wasol لىايذن


2 kalimah yang dikecualikan:
*يؤاخذكم bagaimana datang dan ketika mana sekalipun 2 harkat qaulan wahidan.
*اسرائيل ketika mana datang dalam al-Quran pada ya’ selepas hamzah 2 harkat qaulan
wahidan,kecuali ketika waqaf harus hukumnya mad arid lissukun dan khilaf bagi warsh
pada 2 kalimah.

الأن dalam surah yunus , padanya daripada 2 wajah:
*2 harkat sahaja pada alif selepas lam.
*Badal -2 harkat
-4 harkat
-6 harkatMad farie iaitu bertemu sukun pada 2 bahagian:
1.sukun asli
2.sukun mendatang

Hukum mad lin 2 jenis:
1.Mad lin berhamzah
2.Mad lin tanpa hamzah

Mad lin berhamzah iaitu datang ya’ atau wau sukun,sebelumnya huruf yang berbaris fathah dan selepasnya hamzah كهيئة , سؤة, شيأ


Bagi 2 wajah:
1.Prtengahan dengan kadar 4 harkat
2.Mad panjang dengan kadar 6 harkat ketika wasol atau waqaf.

Bagi baki qura’ pada mad lin berhamzah dengan syarat hamzah akhir kalimah seperti ائرة السوء ,شيءد ketika waqof 2 wajah:
1.Mad panjang
2.Pertengahan

*Bagi mereka wajah ke-3 pertengahan mad iaitu qasor dengan kadar 2 harkat .
-Bagi warsh bukan pada hamzah
*Bersepakat warsh dan bagi qura’ketika waqaf pada mad lin tanpa hamzah.
· Qasor
· Pertengahan
· Mad
Khilaf daripada qura dan warash pada wau (سوءات)
بدت لهما سواء تهما يوزي سؤاتكم
Ringkaskan daripada سوءات bagi warash diatas ialah:
i. Qosor wau dan qosor badal dengan kadar dua harakat
ii. Qosor wau serta pertengahan badal dengan kadar empat harakat
iii. Qosor wau serta mad badal dengan kadar enam harakat
iv. Pertengahan wau serta pertengahanbadal dengan kadar empat harakat
· Bersepakat ahli qura dengan warash mengqosorkan wau pertama yang selepas mim pada (المؤءورة) pada surah di takwir dengan dua harakat bagi warash.
· Qosor wau موىلا)) pada surah al-kahfi
· Maksud dengan qosor wau pada tiga kalimah ini موىلا,الموءدة,سوءات) ) iaitu menyebut dengan wau selain mad mutlak seperti menyebut wau (فوقكم)

*sukun asli iaitu yang terdapat pada wasol dan waqaf
*berkata qura’:mad dengan sebab mad lazim,mad sebelumnya sukun.
*Mad lazim terbahagi kepada dua bahagian iaitu:
i. Kalimi
ii. Harfi

*Kalimi iaitu datang selepas huruf mad sukun lazim ketika wasol dan waqaf dalam satu kalimah.
*Kalimi terbahagi kepada dua iaitu:
1)Musaqal
2)Mukhaffaf

*Musaqqal apabila datang selepas huruf mad, huruf bertasydid.((ولا ا لضا لين
*Mukhaffaf apabila datang selepas huruf mad sukun
sahaja((الأن pada surah Yunus محياي ketika sukun yang akhirnya.
*hukum kedua-duanya 6 harakat ketika wasol dan waqaf bagi semua qura.

Ø Sukun mendatang daripada mad farie berhimpun atas sukun iaitu sukun
mendatang ketika waqof.
Ø Terdapat dua wajah:
i. 4 harakat
ii. 6 harakat
· Tidak di sebut qasar dua harakat kerana di sabitkan ketika wasal dan
waqaf
· Bagi tiap-tiap qura’ ma’lumnya baginya mad arid lil sukun padanya 3
wajah iaitu:
i.Qasar 2 harakat
ii.4 harakat
iii.6 harakat
· Khilaf ketika raum dan ishmam.
Mad kerana sukun pada huruf pembukaan surah iaitu mad lazim harfi:
§ Berlaku apabila huruf hijaiyah 3 huruf ditengahnya huruf mad.
§ Mad panjang 6 harakat.
§ Mad lazim terbahagi kepada 2 iaitu:
-musaqal
-mukhaffaf.

Musaqql datang selepas huruf mad huruf bertashdid.
Muqaffaf datang selepas huruf mad huruf sukun sahaja

Ø Huruf ain pada awal surah Maryam awal surah as syura terdapat dua wajah iaitu:

i. 4 harakat kerana huruf ain itu huruf lin
ii. 6 harakat yang lebih afdal bagi semua qura’.

No comments: